Vi utfører kalkyler og tilstandsrapportar til dokumentering og søknadsføremål. Vi har hjelpt mange til å få tilskotmidlar. Og er glad dette bidreg til at folk tek vare på bygg og historie.

Kulturminnefondet:   https://kulturminnefondet.no/

Spesielle miljøtiltak I landbruket: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Bygg og bevar:  https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/tilskudd